Beleidsplan

Wilt u het beleidsplan en bijlage als document willen downloaden dan kan dat met onderstaande linkjes.

Beleidsplan
Bijlage

VOORWOORD

Voor  u ligt  het  beleidsplan van de  Dobberieders, de  eerste  in  het  bestaan van de  club.  In dit beleidsplan wordt het  toekomstbeeld van de  Dobberieders geschetst en de  koers  die  ons daarbij voor  ogen  staat. De koers is gebaseerd op een veranderende samenleving waarin individuele (sport) wensen  naast acties in team/ groepsverband ruimte vragen.

Dit  beleidsplan is voor de Dobberieders het  middel om  de continuïteit van de Dobberieders te waarborgen. Daarnaast   is het  een  visitekaartje voor  bijv.  gemeente, provincie, andere externe partijen  en  (potentiële) sponsors.

Bij de totstandkoming van dit beleidsplan hebben we, het  projectteam beleid,  onder  andere geput uit  de resultaten van de brainstormavond en de enquête die door  het  bestuur waren  georganiseerd om  helder te krijgen welke  behoeften er leven onder  de leden.

Veranderende samenleving

In een veranderende samenleving willen we als Dobberieders bijdragen aan het gemeentelijk thema Gezond Bewegen en  aan  het  thema Maatschappelijke betrokkenheid. Dit  willen we  onder  andere realiseren  door samenwerking met Staatsbosbeheer. Ook zien we kansen  de relatie  met de lokale  samenleving te versterken via Start To Bike en Clinics.

Pijlers

Er zijn  5 pijlers  benoemd waarlangs de Dobberieders het  ontwikkelingstraject richting gezond bewegen en maatschappelijke betrokkenheid vorm  en inhoud willen geven. De pijlers  bieden ruimte voor de gewenste keuzevrijheid. Elke pijler  is uitgewerkt in een aantal  doelen die we ermee willen bereiken.

Keuzevrijheid

Dobberieders hebben behoefte aan keuzevrijheid. Keuzevrijheid op een aantal  aspecten, te weten;  recreatief of  prestatiegericht  fietsen,   in  groepsverband  of  individueel  sporten,   het   opstellen  van  een  persoonlijk ontwikkelplan of juist niet en mogelijk keuzes in het type lidmaatschap. Binnen de kaders van dit beleidsplan is er voor elke Dobberieder keuzevrijheid voor de te volgen  route  naar optimaal sport plezier.

Kaders

Een goede  uitvoering van dit beleidsplan kan  niet  zonder kaders  op  een  aantal  essentiële  gebieden. Deze kaders zijn in dit beleidsplan opgenomen en worden verder uitgewerkt in de uitvoeringsplannen.

We wensen  u veel leesplezier en inspiratie voor het waarmaken van persoonlijke ambities.

 

INHOUDSOPGAVE

 1. KORTE TERUGBLIK
 2. VERANDERENDE SAMENLEVING
  2.1    GEZOND BEWEGEN
  2.2.  MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
 1. PIJLERS VAN DE DOBBERIEDERS
  3.1.  SCHEMATISCHE WEERGAVE
  3.2.  PIJLERS UITGEWERKT IN DOELEN
 1. KADERS
 2. SLOTWOORD BIJLAGEN
 3. Organisatie Dobberieders
 4. Sporttechnische organisatie Dobberieders
 5. Fondsenwerving Dobberieders
 6. Uitvoeringsagenda

 

 1. KORTE TERUGBLIK

De FTC Dobberieders is een vereniging met een lange  historie.  Onze fietsclub bestaat reeds 36 jaar, kent  als thuishaven Zuidlaren en is opgericht door  voornamelijk gemeente ambtenaren en deels  ex-wielrenners. De Dobberieders is qua ledental uitgegroeid naar een kleine 300 leden (waarvan 50 jeugdleden) en qua activiteiten van wekelijkse toertochten en jeugdtrainingen naar dagelijkse tochten en trainingen.

In het jubileumboek “25-jaar Dobberieders” blijkt dat de Dobberieders de afgelopen jaren tal van activiteiten heeft ondernomen, zowel  voor de eigen Dobberieders alsook voor de samenleving, zoals het opzetten van een jeugdafdeling en het fietsen  voor maatschappelijke doelen.

In al die jaren is er geen poging ondernomen het beleid van de Dobberieders op schrift te stellen.  Echter,  de laatste  jaren  geven  verschillende Dobberieders in woord en geschrift hun  mening over wat  de koers van de club  zou moeten zijn. We beluisteren hierin een groeiende behoefte aan richting, verbinding en vernieuwing. Na vele jaren van actieve fietssport komt binnen de Dobberieders de vraag naar de toekomst naar boven.

 1. VERANDERENDE SAMENLEVING

In een veranderende samenleving willen we als Dobberieders bijdragen aan het thema gezond bewegen en aan het thema maatschappelijke betrokkenheid.

2.1 Gezond bewegen

In de huidige samenleving neemt gezond bewegen een grote  plaats in. Zowel  bij jongeren als ouderen. We vinden dit thema o.a. terug in het beleid van gemeente en provincie. Voor velen is lichaamsbeweging een  vast onderdeel van een  gezonde leefstijl.  Mensen  gaan  ervaren  wat  lichaamsbeweging voor  hen doet  en gaan het  verschil  voelen, zowel  geestelijk als lichamelijk. Wekelijks werken aan de lichamelijke conditie en fitheid met als doel: lichaamsbeweging tot vast onderdeel maken van hun  gezonde leefstijl.

Gezond   bewegen kan  op  diverse  manieren. De  fiets  is daarvoor een  passend  middel. De  wensen verschillen per doelgroep. Kiest de jeugd veelal voor de ATB, de volwassenen kiezen eerder  voor Race en ATB en ouderen voor gewone fiets/E-bike.

Gezond bewegen per fiets kan zowel recreatief als prestatiegericht worden beoefend. De één geeft daarbij de voorkeur aan het  fietsen  in groepsverband, de ander  prefereert een individuele training, terwijl een derde  een combinatie van beiden nastreeft. Deze keuzen worden door  de Dobberieders zelf gemaakt, waarbij de Dobberieders faciliteert.

2.2. Maatschappelijk betrokken

We willen actief samenwerken met organisaties op het vlak van natuur, samenleving en veiligheid, in een goede  balans  met de wensen  van de Dobberieders. Om  daar adequaat invulling aan te kunnen geven, zijn de volgende aspecten van belang.

1 Iedere  in onze gemeente moet kunnen sporten en bewegen, op zijn eigen  niveau.  Dat staat centraal in onze gemeentelijke kadernota sport  2012-  2016. Hoofddoel is alle inwoners te stimuleren te sporten en bewegen, om  een gezonde en actieve  leefstijl te bevorderen en het welbevinden van de inwoners te vergroten. We stimuleren sportbeoefening, onder  meer  met het landelijke project “Jongeren Op Gezond Gewicht” (JOGG).

2.2.1     Samenwerken (waar geven wij invulling aan?)

FTC De  Dobberieders biedt op  zowel  recreatief- als prestatiegericht niveau  een  passende  sportieve uitdaging aan waarbij de aspecten natuur, samenleving en veiligheid niet  uit  het  oog verloren worden. We dragen dit uit  door  het  ondersteunen van initiatieven, leveren  van bijdragen en het  aangaan van samenwerking met relevante partners.

2.2.2     Ontwikkeling (hoe zien we onszelf?)

De pijlers van de Dobberieders zijn ontwikkelingsgericht op het continuüm van enerzijds meer recreatief bezig  zijn  en anderzijds door  prestatie gedreven bezig  zijn. Dobberieders kunnen naar  eigen  inzicht, individueel en/of in groepen onder begeleiding een ontwikkelingsplan opstellen en uitvoeren. We streven een ongedwongen sfeer na en spelen in op de wensen  en behoeften van onze Dobberieders.

2.2.3 Natuur

Bij onze sportactiviteiten maken we gebruik van de kostbare natuur in Drenthe e.o. Het fietsen in de natuur is onlosmakelijk verbonden met de natuur. In ons beleidsplan  spreken  we daarom expliciet uit dat we aan het onderhouden van die natuur een eigen  bijdrage willen leveren. Verschillende Dobberieders zijn reeds (als vrijwilliger) lid van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of Het Drentse  Landschap.

2.2.4 Samenleving

Als Dobberieders hebben we oog voor de verschillende doelgroepen en leeftijden in onze samenleving. We willen een fietsvereniging zijn voor de hele samenleving. Voor allen bieden we een sportieve uitdaging en persoonlijke ontwikkeling. Voor  de  jeugd is er een  wekelijkse ATB training en diverse  clinics.  Voor volwassenen zijn er op vaste dagdelen in de week  trainingen op race en ATB en voor de senioren willen we toertochten op de gewone-/E-bike fietsen  opzetten.

2.2.5 Veiligheid

Om  goed  en veilig  in een groep  te kunnen fietsen  is een aantal  spelregels  noodzakelijk. Het is voor de veiligheid van jezelf  en van anderen belangrijk de spelregels  te kennen en je eraan  te houden. Op de website hebben we de spelregels  voor de verschillende type fietsen uitgewerkt. Voor de E-bike willen we in het kader van preventie en veiligheid in de start to bike acties aandacht geven aan hoe met de E-bike moet worden omgegaan.

 1. PIJLERS VAN DE DOBBERIEDERS

Er zijn 5 pijlers  waarlangs de Dobberieders het ontwikkelingstraject richting gezond bewegen en maatschappelijke betrokkenheid vorm  en inhoud willen geven:

1.

Vitaliteit:

vol leven en energie

2.

Gezonde leefstijl:

lichamelijk, geestelijk en sociaal maatschappelijk welzijn

3.

Sportief:

wie zich voor zijn plezier  lichamelijk inspant, eerlijk, fair, kwiek

4.

Verbindend:

wensen  leren kennen en oprecht nieuwsgierig zijn

5.

Trots:

laten  zien dat je goed  bent

Binnen deze pijlers  is de gewenste keuzevrijheid gewaarborgd.

3.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE

3.2 De pijlers uitgewerkt in doelen

VITALITEIT

TOCHTEN VOOR DERDEN (MEDE) ORGANISEREN

VRIJWILLIGE INZET

SPONSORBELEID OPSTELLEN

SCHOLING VOOR KADER

GEZONDE LEEFSTIJL

INSPELEN OP WENSEN EN BEHOEFTE VAN DOELGROEPEN

FIETSGROEPEN (TYPE FIETS)

VRIJWILLIGE INZET

SPORTIEF

OPLEIDEN KADER/TRAINERS DIE HET SPORTTECHNISCHE BELEID UIT VOEREN

DUURTRAINING  EN GERICHTE TECHNIEKTRAINING ONTWIKKELEN

VERBINDEND

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

ONTWIKKELINGSGERICHT

IN/EXTERNE COMMUNICATIE VERBETEREN

SPONSORBELEID OPSTELLEN

TROTS

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

CLUBKLEDING ONDERDEEL VAN DE GEWENSTE UITSTRALING

 1. KADERS

Om uitvoering aan dit beleidsplan te kunnen geven, zijn goede  kaders op een aantal  gebieden van belang.

4.1 Organisatie Dobberieders

Uitgangspunt is het  voorkomen van bestuurlijke drukte. We willen eerder  tijd  maken voor fietsen  dan voor vergaderen. Daarom kiezen  we voor besturen op gezonde afstand en het  scheppen van optimale ruimte aan de Dobberieder en de door  hem  of haar  te ondernemen activiteiten. Hoewel het  bestuur verantwoordelijk is, willen we zoveel mogelijk taken  delegeren.

De ALV (algemene ledenvergadering) vormt het  hoogste niveau  binnen onze vereniging. Het draagvlak tussen  beide lagen,  ALV  en  bestuur,     wordt gevormd door   het  fungeren van  taak-  respectievelijk projectgroepen en Dobberieders met een bijzondere opdracht. In bijlage 1 wordt de organisatie van de Dobberieders verder uitgewerkt.

 

4.2 Sporttechnische Organisatie

De sporttechnische organisatie zal een  professionaliseringsslag moeten  slaan willen de Dobberieders zich onderscheiden, verduurzamen en eigentijds zijn.

Binnen de doelgroepen dames en/of heren zal de Dobberieder een aanbod krijgen van ongeorganiseerde en georganiseerde groepsritten en georganiseerde trainingen. De Dobberieder kan dit ook zelf initiëren.

De jeugd behoudt het aanbod van georganiseerde trainingen.

In  alle   gevallen  zullen  verantwoordelijken,  trainers,   wegkapiteins  of  initiatiefnemers,  de verantwoordelijkheid dragen voor de invulling en de veiligheid van de activiteit. Indien georganiseerd zal de invulling en het vereiste beginniveau breeduit en ruim van te voren (maand-/kwartaal-/half jaar-/ jaarplanning) gecommuniceerd  worden via  de  geijkte kanalen.   Potentiele deelnemers hebben  de verantwoordelijkheid vooraf hier kennis  van te nemen en voor deelname te beschikken over het vereiste beginniveau.

Trainers, wegkapiteins en zich kenbaar makende initiatiefnemers zullen bij alle ritten en trainingen vooraf bekend zijn. Opdrachten, aanwijzingen en toepassing  van geschreven en ongeschreven regels  zullen altijd door  (vrijwillig) deelnemende Dobberieders worden opgevolgd tenzij er gegronde redenen zijn daar, in overleg vooraf, van af te wijken.

Voor  de  Dobberieder zullen door  kaderwerving trainers   en  wegkapteins gerekruteerd en  opgeleid worden. Binnen het sporttechnisch budget zal voor trainingen, coördinatie, opleiding en voor vergoeding van trainers  en wegkapiteins budget gereserveerd worden.

De uitvoering van de sporttechnische  organisatie zal ter hand  genomen worden door  de werkgroepen, jeugd,  MTB, weg  en  overige.  De werkgroepen zullen bestaan uit  opgeleid kader  (wegkapiteins en/of trainers)  en aangestuurd worden door één algeheel technisch coördinator.

Aan elke werkgroep zal op basis van ingediende plannen en planning, na toetsing, een jaarlijks  budget toegezegd worden. Het staat de werkgroep vrij, binnen de Dobberieders kaders, extra geldelijke middelen te genereren voor  de  uitvoering van  het  jaarplan/activiteiten. Jaarlijks  zal  er verantwoording worden afgelegd aan de Dobberieders.

In bijlage 2 wordt het sporttechnische kader verder uitgewerkt.

4.3 Financieel kader

4.3.1 Gezond  financieel beleid

Het financieel beleid van de Dobberieders is gericht op een structureel sluitende begroting, die ons in staat stelt de uitvoeringsagenda van dit beleidsplan te realiseren. In het algemeen geldt dat het begroten van zowel  de  inkomsten als de  uitgaven plaatsvindt vanuit geformuleerde lange  termijn en jaarlijkse doelstellingen. Uitgangspunt is het  werken met taakstellende budgetten per commissie respectievelijk onderdeel. Deze begroting zal niet worden bijgevoegd bij dit beleidsplan, maar is uiteraard wel gekoppeld aan deze inhoud. Immers de begroting is een financiële doorvertaling van de beoogde plannen.

Onderdeel van een financieel gezond beleid is een weerstandsvermogen, banksaldo ter grootte van de jaar begroting, evenals dekking voor onvoorziene risico’s.

4.3.2 Goedkeuring begroting

Jaarlijks wordt door het bestuur een jaarbegroting opgesteld en ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd. De jaarbegroting is gebaseerd op  lopende zaken  (voortvloeiend uit  langjarige afspraken) en door  de Dobberieders/commissies voorgestelde jaarlijkse activiteiten. De begrootte inkomsten zijn afkomstig van o.a. contributies, giften, sponsors, advertenties en inschrijfgelden.

4.3.3 Uitgaven

Binnen de vastgestelde begroting kunnen Dobberieders/commissies naar eigen inzicht uitvoering geven aan de planning van de activiteiten en de daaraan  gekoppelde uitgaven. Alleen  met toestemming van het  Dagelijks Bestuur en na bekendmaking in de Nieuwsbrief, kunnen niet  voorziene uitgaven gedaan worden.

4.4 Fondsenwerving Dobberieders

De betrokkenheid van een Dobberieder kan verstevigd worden door het beschikbaar stellen van faciliteiten, waaronder materialen zoals bijv. kleding, maar  ook door  het organiseren van maatschappelijk sportieve activiteiten die breder zijn dan de fietssport. Dit draagt bij aan de betrokkenheid en de herkenning met de verenigingsidentiteit. Dit zet de gekozen 5 pijlers  kracht bij.

Uitganspunt is dat  het  lidmaatschap voor iedereen betaalbaar moet zijn. Extra inkomsten kunnen dan gebruikt worden voor  het  beschikbaar stellen van  o.a. trainers,  scholing, begeleiders en  functionele kleding, tegen vergoeding of gereduceerde prijs  en het  organiseren van extra  activiteiten die  niet  uit de contributiebijdragen betaald kunnen worden.  Door  fondsenwerving, financieel en/of  materieel en/ of kennis,  kunnen hiervoor aanvullende middelen worden gevonden. Deze  bijdragen, via sponsoring/ subsidie, maken het mede mogelijk om de gekozen pijlers kracht bij te zetten.  De fondsenwerving wordt verder uitgewerkt in bijlage 3.

4.4 Vrijwillige inzet

Het beleid van de Dobberieders gaat uit  van vrijwillige inzet  door  de Dobberieder. Vele handen maken licht werk. Dat geldt ook voor een actieve  fietsvereniging. Immers we kunnen wel  veel willen (tochten, trainingen, evenementen, etc.) maar  daar zijn  ook handjes voor nodig.  Als iedereen meewerkt houden we de vereniging  levendig en kunnen we ons beleid waarmaken. Daarin  staat  samenwerken voorop. Dat is niet alleen  een taak voor het bestuur maar raakt ons allemaal. Principe is dat ieder lid iets voor de vereniging doet.

Of je nu mee  helpt bij het  organiseren van een toertocht, het  rondbrengen van het  verenigingsblad of het onderhoud van de ATB route, iedereen draagt in principe een steentje bij. Ook de ouders  van jeugd Dobberieders worden door de jeugdafdeling hierover  geïnformeerd en benaderd.

Het bestuur benoemt één of meer Dobberieders die het beheer rond  de vrijwilligers uitvoeren. Zij zorgen voor voldoende beschikbare vrijwilligers en verdelen de taken  op grond van een overall taken/activiteiten overzicht voortvloeiend uit de Uitvoeringsagenda.

4.5 Nieuwe Dobberieders

Goede opvang van nieuwe Dobberieders, waarbij voorlichting en begeleiding essentieel  zijn, draagt bij aan een goede  start en aan binding bij de Dobberieders:

– wordt wegwijs gemaakt binnen de Dobberieders door een vast persoon

– wordt opgevangen door de wegkapitein bij de eerste training

– krijgt een vaste contact persoon toegewezen

– krijgt de keuze om een fiets en fitheidstest te doen

– kleding pakket

– krijgt uitleg betekenis vrijwillige inzet

– krijgt info boekje

Na een  bepaalde periode wordt geïnformeerd hoe  het  lidmaatschap bevalt.  De Dobberieders willen graag feedback over het reilen  en zeilen van de vereniging.

 1. SLOTWOORD

De aanloop naar dit beleidsplan is een traject op zich  geweest.  Het bestuur heeft eerder verschillende initiatieven ondernomen om de toekomstige koers van de Dobberieders vast te stellen. Zo is in 2015 een brainstorm avond met bestuur en 22 Dobberieders gehouden. Enkele  conclusies waren:  “te weinig groepsbinding, gebrek aan enthousiasme, behoefte aan gerichte trainingen met meer  structuur”.

In 2016  heeft het  bestuur een enquête gehouden onder  de Dobberieders met als doel inzicht te krijgen in de wensen, ideeën en ervaringen. Reden hiervoor was: “het afnemende aantal  deelnemers aan (toer)tochten en trainingsavonden en de beleving dat er heel veel Dobberieders zijn die niet  of nauwelijks met de vereniging fietsen”. Uit de enquête bleek o.a. dat  “in  het  voorjaar  vele Dobberieders al weer  snel  afhaken,  ofschoon de  intenties goed  zijn. Enerzijds  komt dat  omdat men  bij de start de aansluiting niet  kan vinden (het gaat  te hard). Anderzijds blijken veel Dobberieders met anderen, zoals familie, vrienden, buurtgenoten te fietsen. Zij rijden dan niet  in verenigingskleding en fietsen  steeds andere routes”.

Het bestuur wil de Dobberieders bij elkaar houden en spant zich in door de vraag te stellen: “wat  is de toegevoegde waarde van onze wielerclub voor de leden die de voorkeur geven aan groepsactiviteiten en zij die zich  op andere wijze  voor de vereniging willen inzetten (bijv. als jeugdtrainer) en door  tijdgebrek niet  toekomen aan gezamenlijk fietsen?”. Er is behoefte aan keuze, zowel  wat persoonlijke ontwikkeling als sportieve activiteiten betreft.

In  het  voorjaar  2017  besluit het  bestuur tot het  instellen van  de  projectgroep beleid, bestaande uit diverse geledingen van de Dobberieders (o.a. sponsors, jeugdteam, trainers, vertegenwoordigers van commissies en enkele  bestuursleden) onder  begeleiding van SportDrenthe, met als uitkomst dit beleidsplan.

HET PROJECTTEAM BELEID

Als projectgroep zien  we  terug op  vele stimulerende discussies  en  bijeenkomsten. We konden steunen op  de  input van meelevende Dobberieders en  hebben graag  gebruik gemaakt van de ruime kennis, ervaring  en visie die binnen onze Dobberieders aanwezig is. Daarnaast  leverde  SportDrenthe een waardevolle bijdrage.

Janny van der Zee
Linda Hoekstra
Bastiaan  Hollander
Henk Steenbergen
Jan Willem Gunnink
Johan Boonstra
Mathijs Höster
Thijs Hofstede

Anne Prins (adviseur SportDrenthe)

F.T.C. Dobberieders

Met 230 leden is FTC (Fiets Toer Club) Dobberieders een middelgrote vereniging, die opgericht is in 1981 en aangesloten bij de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Ons doel is het toerfietsen in de meest brede zin van het woord.