Huishoudelijk Reglement

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN
1. Het huishoudelijk reglement hoort bij de Statuten van FTC Dobberieders zoals vastgesteld in
de Algemene ledenvergadering van 23 maart 2015.
2. Clubkleuren:
De kleuren van de vereniging zijn: blauw/wit/zwart en rood. Deze kleuren komen tot uiting in
de door de club gebezigde materialen, zoals clubblad, kleding en affichering. In overleg met
de sponsor kan worden afgeweken van deze kleurencombinatie Het bestuur beslist in
principe over deze zaken en is verplicht in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering
hierover te informeren.
3. Clubstructuur:
Naast het (algemeen en dagelijks) bestuur kent de vereniging commissies.
4. Veiligheid:
De vereniging streeft er naar de door haar te organiseren trainingen en evenementen zo
veilig mogelijk te laten verlopen. Hiertoe wordt door de organiserende commissies conform
de richtlijnen en aanbevelingen zoals vermeld in het Veiligheidshandboek Wielersport van
de NTFU gewerkt.
Voor elk te organiseren evenement wordt een draaiboek gemaakt en een Veiligheidsanalyse
opgesteld met vermelding van de te treffen maatregelen.
Het bestuur verplicht de leden om bij verenigingsactiviteiten als trainingen en
evenementen in groepsverband een valhelm te dragen. Ook raad het bestuur het gebruik
van een lig-stuur of zogenaamd triatlon stuur tijdens het fietsen in groepsverband ten
zeerste af.
HOOFDSTUK II LIDMAATSCHAP
1. Bij de aanvraag tot lidmaatschap van de vereniging dienen de door de persoon de volgende
gegevens te worden verstrekt:
– Naam
– Geboortedatum
– Adres
– Email adres.
– IBAN
Het bestuur behoudt zich het recht voor het lidmaatschap van de vereniging te weigeren. Tegen
een dergelijke weigering is beroep mogelijk bij de algemene ledenvergadering.
2. De vereniging kent jeugdleden. Het jeugdlidmaatschap eindigt in het jaar dat het jeugdlid de
leeftijd van 18 jaar bereikt en gaat dan over in het gewone lidmaatschap.
3. De betaling van het lidmaatschap dient vóór 1 april van het nieuwe verenigingsjaar te
geschieden. Het lidmaatschap verplicht tot nakomen van de statuten, dit reglement en
andere reglementen of bepalingen die door de vereniging zijn of worden gegeven.
4. Alle leden zijn verplicht adresveranderingen, ook tijdelijke, onmiddellijk aan de
ledenadministratie van de vereniging door te geven. Voor elk verenigingsjaar ontvangt ieder
lid een bewijs (NTFU pas) van lidmaatschap. Elk lidmaatschap is verbindend voor de duur
van minstens één verenigingsjaar.
5. Het lidmaatschap houdt automatisch het lidmaatschap van de N.T.F.U. in.
6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen
door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
7. Leden zijn tevens gehouden:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van
de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
b. de statuten en reglementen van de NTFU en de besluiten van een orgaan van de NTFU na
te leven;
c. de belangen van de vereniging niet te schaden.
HOOFDSTUK III CLUBKLEDING
1. In de clubkleding zijn de clubkleuren verwerkt.
2. De clubkleding is voorzien van de naam en het logo van de vereniging. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid dat er sponsornamen op de clubkleding wordt aangebracht.
3. De clubkleding heeft tot doel de uitstraling en de naamsbekendheid van de club en eventuele
sponsoren middels haar leden te vergroten
4. Om het dragen van clubkleding door de leden te bevorderen, wordt de clubkleding tegen
gereduceerde prijzen aangeboden;
5. De clubkleding dient door de leden zichtbaar te worden gedragen op de trainingen, tijdens
toertochten en evenementen die door de vereniging zijn georganiseerd én tijdens
toertochten en evenementen waarvan de deelname door de vereniging is georganiseerd.
HOOFDSTUK IV HET BESTUUR
Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur is ondersteunend, motiverend, enthousiasmerend en
controlerend.
Het Dagelijks Bestuur is een verzameling uit het Algemeen Bestuur en bestaat uit de voorzitter, de
secretaris en de penningmeester.
1. Kandidaatstelling bestuur:
Elk stemgerechtigd lid van de vereniging heeft het recht kandidaten voor het bestuur voor te
stellen. De namen van de kandidaten dienen tenminste vier weken voor de verkiezing bij de
secretaris te worden ingediend, vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat zitting te
nemen in het bestuur.
2. De namen van de door het verenigingsbestuur gestelde kandidaten, waarvan eveneens een
bereidverklaring aanwezig moet zijn, worden tenminste drie weken voor de verkiezing bekend
gemaakt.
3. De algemene vergadering is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging. Het bestuur
is het hoogst uitvoerende orgaan in de vereniging.
4. Het bestuur is bevoegd in elk onvoorzien en spoedeisend geval zonder het raadplegen van de
algemene vergadering op te treden en beslissingen te nemen.
5. Zij legt van deze handelingen in de eerstvolgende ledenvergadering verantwoording af.
6. De bestuursleden hebben het recht te controleren of de door de vereniging of andere instanties
gegeven reglementen of voorschriften worden nageleefd. Zij zijn bevoegd in te grijpen wanneer
in strijd met de reglementen wordt gehandeld.
7. Het bestuur doet voorstellen aan de algemene vergadering, aanbevelingen voor de te verkiezen
personen en bereidt alles voor, waarover de algemene vergadering heeft te besluiten en/of te
beslissen.
8. Het bestuur verdeelt onderling haar taken;
9. De bestuursleden kunnen bij de uitvoering van hun taak worden bijgestaan door andere leden
van het bestuur.
10. Wenst een bestuurslid tussentijds af te treden dan is hij verplicht zijn voornemen vier weken van
tevoren aan het bestuur mede te delen. De waarneming van zijn taak wordt tijdelijk door het
bestuur aan de overige bestuursleden opgedragen tot de eerst volgen-de algemene vergadering.
Treedt de voorzitter, secretaris of penningmeester, dan wel de meerderheid van het bestuur af,
dan zal het bestuur binnen een maand na die aftreding een algemene ledenvergadering moeten
bijeenroepen, om in deze vacature te voorzien. Tussentijds gekozenen treden af op het tijdstip,
waarop hun voorgangers hadden moeten aftreden.
11. Het bestuur kan staande elke algemene vergadering voorstellen doen, tenzij het huishoudelijk
reglement anders bepaalt of de meerderheid der aanwezige stemgerechtigde leden zich
daartegen verzet.
HOOFDSTUK V COMMISSIES
1. Binnen de vereniging worden een aantal organisatorische werkzaamheden door het bestuur
gedelegeerd naar verschillende commissies. Hierdoor wordt het werk van het bestuur verlicht
en wordt tevens een breder draagvlak en onderlinge saamhorigheid verkregen.
2. Op voorstel van het bestuur of op verzoek der algemene vergadering kunnen commissies
worden samengesteld.
3. De werkzaamheden van de kascommissie zijn geregeld in de statuten.
4. Het bestuur geeft goedkeuring aan de samenstelling van de commissies en heeft met elke
commissie minimaal één keer per jaar overleg. De taken en bevoegdheden worden wederzijds
afgesproken en genotuleerd.
5. Commissies werken zelfstandig binnen het kader van het vastgestelde activiteitenplan en de
goedgekeurde begroting.
6. De commissie legt verantwoording af aan de penningmeester over haar boekhouding. In alle
gevallen blijft het bestuur eindverantwoordelijk.
7. Het bestuur kan ten allen tijde een commissie instellen of opheffen. Dit geldt niet voor de
kascommissie.
HOOFDSTUK VI DE VERGADERINGEN
1. De vergaderingen worden onderscheiden in bestuurs-, algemene- en commissievergaderingen.
2. Bestuursvergaderingen hebben plaats: op verzoek van de voorzitter of op verzoek van minstens
drie van de overige bestuursleden.
Aan de bestuursleden moet tijdig kennis worden gegeven van de te houden vergaderingen.
Geldige besluiten kunnen alleen worden genomen indien de meerderheid van het bestuur
aanwezig is. Bestuursbesluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken, beslist de voorzitter, over personen het lot, wanneer in het
huishoudelijk reglement niet anders is bepaald.
3. a. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid,
door een ander bestuurslid.
b. Zijn er geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
a. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van
een stemming, is beslissend.
b. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
4. In alle, in hoofdstuk VI, onder punt 1 bedoelde vergaderingen, worden door betrokken secretaris
notulen gemaakt, welke in de eerstvolgende vergadering worden behandeld en na goedkeuring
door de vergadering worden aangenomen.
5. De algemene vergadering oefent de wetgevende macht uit. Het bestuur bepaalt de plaats, datum
en uur der algemene vergadering en stelt de agenda vast.
6. Het bestuur moet op de agenda van de algemene vergadering in ieder geval de volgende punten
plaatsen:
a. notulen der vorige vergadering;
b. jaarverslagen van de secretaris en penningmeester;
c. verslag van de diverse commissies;
d. bestuursverkiezing;
e. vaststelling van de contributie;
f. vaststellen van de kascommissie;
7. De stemmingsprocedure vindt, voor zover niet anders is bepaald in de statuten en/of dit
reglement, als volgt plaats:
a. alleen geldige stemmen tellen mee. Op een stembriefje moet duidelijk de naam, resp. de
namen (bij verkiezing van personen) voorkomen;
b. over personen wordt schriftelijk gestemd en over zaken mondeling, tenzij schriftelijke
stemming wordt verlangd of is vereist;
c. een persoon is gekozen of een voorstel aangenomen bij meerderheid van stemmen (van de
aanwezigen)
d. bij het staken van de stemmen heeft een herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan
beslist bij personen het lot en is bij zaken het voorstel verworpen.
8. Voorstellen kunnen alleen op de agenda van de algemene ledenvergadering worden geplaatst,
wanneer zij minstens één maand voor het houden van de vergadering bij de secretaris schriftelijk
zijn ingediend.
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij
staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van
personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand
een meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal
stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
9. Voorstellen die ten doel hebben vastgestelde reglementen te wijzigen, moeten minstens twee
maanden voor de te houden algemene vergadering, in drievoud, bij de secretaris worden
ingediend.
HOOFDSTUK VII GELDMIDDELEN
1. In aansluiting op het gestelde van art. 8 lid4a van de Statuten, is het bestuur voor elke
rechtshandeling c.q. investering boven het bedrag van € 2.500,- de goedkeuring van de
algemene vergadering nodig.
2. Declaraties wegens uitgaven ten behoeve van de vereniging gedaan, dienen te worden ingediend
bij de penningmeester. De penningmeester is gerechtigd betalingen te doen tot een bedrag van
€ 1.000.-. Voor hogere bedragen is mede de handtekening van een ander lid van het dagelijks
bestuur vereist.
3. Kosten in verband met het gebruik van eigen auto worden vergoed. De hoogte van de
vergoeding wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
4. Alle aan de vereniging verschuldigde gelden worden gestort op de giro- of bankrekening van de
vereniging. Het schenken van bedragen door ondersteunende leden mag geen enkele
verplichting inhouden van de vereniging tegenover de leden.
Subsidies verkregen van de overheid en instellingen mogen er nimmer toe leiden, dat de
vereniging zich bindt aan een doel dat niet het fietsen of fietstoerisme dient.
5. De commissies dienen vooraf bij de penningmeester goedkeuring aan te vragen alvorens een
financiële verplichting aan te gaan.
HOOFDSTUK VIII SLOTBEPALINGEN
Wijzigingen of aanvullingen in dit huishoudelijk reglement kunnen slechts plaats vinden door een
twee/derde meerderheid van de in de algemene vergadering uitgebrachte geldige stemmen.
Is niet twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt door de algemene
vergadering een datum vastgesteld om binnen vier weken daarna een tweede algemene vergadering
te houden waarin alsnog over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest
kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Het gewijzigde huishoudelijk reglement treedt ingevolge art. 16 van de Statuten, direct na deze
goedkeuring en ondertekening in.

F.T.C. Dobberieders

Met 230 leden is FTC (Fiets Toer Club) Dobberieders een middelgrote vereniging, die opgericht is in 1981 en aangesloten bij de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Ons doel is het toerfietsen in de meest brede zin van het woord.