Gedragsregels

Gedragsregels

Voor het bestuur van FTC Dobberieders staat plezier in fietsen voorop. Natuurlijk is winnen leuker dan verliezen, maar niet ten koste van alles. Wij zijn ervan overtuigd dat sport pas echt leuk kan zijn als we met respect voor elkaar. Wij willen daar iets aan doen. Onze leden, ouders, , vrijwilligers en het bestuur zijn overtuigd van de kracht van het positief coachen! Daarom staan normen en waarden hoog in het vaandel bij FTC Dobberieders.
We vragen dan ook aan al onze leden, begeleiders, ouders, en bestuurders en overige vrijwilligers om de volgende gedragsregels in ogenschouw te nemen:

 • Wij hebben respect voor de mede weg en bos gebruikers.
 • Wij pesten, schelden en intimideren NIET
 • Wij houden ons aan afspraken
 • Wij praten MET elkaar en niet OVER elkaar
 • Wij gedragen ons als een goede gastheer / gastvrouw
 • Wij spreken elkaar aan op wangedrag en grijpen, indien veilig en mogelijk, gepast in
 • Wij onthouden ons van (fysiek of verbaal) geweld
 • Wij respecteren elkaars- en verenigingseigendommen


Als bestuur van FTC Dobberieders zijn we er van overtuigd dat we er met deze gedragsregels samen voor kunnen zorgen dat FTC Dobberieders een sportieve vereniging blijft waar plezier en respect voorop staat! We dragen dit ook uit naar collega verenigingen, hun leden, ouders en andere betrokkenen.

FTC Dobberieders hanteert een aannamebeleid voor zijn vrijwilligers
In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen krijgen van de beoogde vrijwilliger die een functie binnen onze vereniging gaat vervullen.
Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten binnen in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.
Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

 • een kennismakingsgesprek
 • controle van diverse referenties (bijvoorbeeld; de vereniging(en) bellen waar de vrijwilliger vandaan komt)
 • het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), dat herhalen we elke 3-5 jaar
 • de beoogde vrijwilliger is of wordt lid van de Dobberieders / NTFU.
 • bekend maken met de bij ons geldende gedragsregels

Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze sportorganisatie te ambiëren.

Gedragsregels NOC/NSF inzake seksuele intimidatie.
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. Zo ook door de NTFU.
De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie jeugdlid en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenspersoon
Mocht er zich een ongewenste situatie voordoen, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen van de vereniging: naar: vertrouwenspersoon@dobberieders.nl

F.T.C. Dobberieders

Met 230 leden is FTC (Fiets Toer Club) Dobberieders een middelgrote vereniging, die opgericht is in 1981 en aangesloten bij de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Ons doel is het toerfietsen in de meest brede zin van het woord.